Episode 1047 Buttigieg Hates Jefferson & Notorious RBG Makes Feminatzis Mad